วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ ธาตุกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี
ตัวอย่าง การคำนวณของครึ่งชีวิต ของธาตุกัมมันตรังสี
ตัวอย่าง การคำนวณของครึ่งชีวิต ของธาตุกัมมันตรังสี
ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี ด้านการแพทย์ และด้านการเกษตร
ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี ด้านอุตสาหกรรม ด้านธรณีวิทยา และด้านพลังงาน
อัตราการแผ่รังสี