วิทยาศาสตร์ ว41101
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ โครงสร้างอะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป
การคำนวณหาอนุภาคมูลฐาน ในอะตอมของธาตุบางชนิด
การคำนวณหาอนุภาคมูลฐาน ในอะตอมของธาตุบางชนิด
ความหมายเลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป
การคำนวณหาสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของไอโซโทป