วิทยาศาสตร์ ว41101
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม / ตารางธาตุ / เวเลนต์อิ เล็กตรอน
ระดับพลังงานภายในอะตอม
ระดับพลังงานภายในอะตอม
การคำนวณหาจำนวนอิเล็กตรอน ในแต่ละระดับชั้นพลังงาน
การจัดเรียงอิเล็กตรอน ของธาตุแทรนซิชั่น คาบที่ 4
กิจกรรม 2.1 การค้นพบโครงสร้างอะตอม / กิจกรรม 2.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวตรอน