วิทยาศาสตร์ ว41101
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม / ตารางธาตุ / เวเลนต์อิ เล็กตรอน
กิจกรรม 2.2 แรงยึดเหนียวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวตรอน (สรุปผลการทดลอง)
กิจกรรม 2.2 แรงยึดเหนียวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวตรอน (สรุปผลการทดลอง)
ตารางแสดง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
แผนผังแสดง พลังงานการบรรจุอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานย่อยต่างๆ
การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม การหาจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงาน