วิทยาศาสตร์ ว41101
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม / ตารางธาตุ / เวเลนต์อิ เล็กตรอน
การจัดเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดับพลังงาน ของโซเดียมและกำมะถัน
การจัดเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดับพลังงาน ของโซเดียมและกำมะถัน
การจัดเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดับพลังงาน ของ 20 ธาตุแรก
การจัดเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดับพลังงาน ของ Br Kr Ga และ I
ความแตกต่างการจัดเรียงอิเล็กตรอน ระหว่างธาตุกลุ่ม A กับโลหะแทรนซิชั่น