วิทยาศาสตร์ ว41101
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม / ตารางธาตุ / เวเลนต์อิ เล็กตรอน
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของ Ca Cl Xe
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของ Ca Cl Xe
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของ Pb Bh Ru Fr และเวเลนต์อิเล็กตรอน
กิจกรรม 2.3 การจัดตัวอิเล็กตรอนในอะตอม
ทบทวน การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม