วิทยาศาสตร์ ว41101
ปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฺฏิกิริยาเคมี / พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กิจกรรม 4.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี (จุดประสงค์ สมมติฐาน)
กิจกรรม 4.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี (จุดประสงค์ สมมติฐาน)
กิจกรรม 4.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี (การทดลอง)
กิจกรรม 4.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี (ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง)
สมการเคมีแสดงปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง