วิทยาศาสตร์ ว41101
ปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฺฏิกิริยาเคมี / พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และประเภทของปฏิกิริยาเคมี
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และประเภทของปฏิกิริยาเคมี
ความหมายของปฏิกิริยาคายความร้อน และการดุลสมการ
ตัวอย่างปฏิกิริยาคายความร้อน
ความหมายปฏิกิริยาดูดความร้อน และตัวอย่างปฏิกิริยาดูดความร้อน