วิทยาศาสตร์ ว41101
ปฏิกิริยาเคมี อัดราการเกิดปฺฏิกิริยาเคมี
สมการเคมีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 4.2 ปฏิกิริยาของลวดแมกนิเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก
สมการเคมีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 4.2 ปฏิกิริยาของลวดแมกนิเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก
สมการเคมีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 4.3 การสลายตัวของโซเดียมไธโอซัลเฟต
กิจกรรม 4.4 บทบาทของโลหะทองแดง ในปฏิกิริยาระหว่างสังกะสี กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
คำถามท้ายบท และแบบทดสอบ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี