วิทยาศาสตร์ ว41101
พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ธรรมชาติ-พอลิเมอร์สังเคราะห์ / การเกิดพอลิเมอร์
ความหมายของพอลิเมอร์ และชนิดโครงสร้างของพอลิเมอร์
ความหมายของพอลิเมอร์ และชนิดโครงสร้างของพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ธรรมชาติ และพอลิเมอร์สังเคราะห์
การเกิดพอลิเมอร์ แบบควบแน่น และแบบต่อเติม
กระบวนการเกิดพอลิเมอร์