วิทยาศาสตร์ ว41101
พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ธรรมชาติ-พอลิเมอร์สังเคราะห์ / การเกิดพอลิเมอร์
คุณสมบัติและประโยชน์ของ พอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีน
คุณสมบัติและประโยชน์ของ พอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีน
คุณสมบัติและประโยชน์ของ พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์
ความหมายและประเภทของพลาสติก