วิทยาศาสตร์ ว41101
พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ธรรมชาติ-พอลิเมอร์สังเคราะห์ / การเกิดพอลิเมอร์
กิจกรรม 4.1 การสลายตัวของพลาสติก (การทดลอง ผลการทดลอง)
กิจกรรม 4.1 การสลายตัวของพลาสติก (การทดลอง ผลการทดลอง)
การแบ่งชนิดของพลาสติก
พลาสติกรีไซเคิล และตัวอย่าง
กิจกรรม 4.1 การสลายตัวของพลาสติก (สรุปผลการทดลอง)