วิทยาศาสตร์ ว41101
พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ธรรมชาติ-พอลิเมอร์สังเคราะห์ / การเกิดพอลิเมอร์
กิจกรรม 4.2 การทดสอบพลาสติกรีไซเคิล และการเปรียบเทียบความหนาแน่นของพลาสติกชนิดต่างๆ
กิจกรรม 4.2 การทดสอบพลาสติกรีไซเคิล และการเปรียบเทียบความหนาแน่นของพลาสติกชนิดต่างๆ
ยางธรรมชาติ ยางพารา
ชนิดและสมบัติของยางเทียม ตัวอย่างยางสังเคราะห์
กิจกรรม 4.2 การทดสอบพลาสติกรีไซเคิล (การทดลอง)