วิทยาศาสตร์ ว41101
ปิโตรเลียม กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม / ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมัน / แก๊สธรรมชาติ
ความหมายของปิโตรเลียม
ความหมายของปิโตรเลียม
การกำเนิดปิโตรเลียม แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
การสำรวจปิโตรเลียม แหล่งผลิตปิโตรเลียม