วิทยาศาสตร์ ว41101
ปิโตรเลียม กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม / ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมัน / แก๊สธรรมชาติ
องค์ประกอบของน้ำมันดิบ การกลั่นลำดับส่วน
องค์ประกอบของน้ำมันดิบ การกลั่นลำดับส่วน
ส่วนประกอบที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ / เลขออกเทน
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม