วิทยาศาสตร์ ว41101
ปิโตรเลียม กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม / ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมัน / แก๊สธรรมชาติ
กิจกรรม 5.1 ปิโตรเลียมกับสังคมและเศรษฐกิจ / กิจกรรม 5.2 ผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งน้ำมันดิบ
กิจกรรม 5.1 ปิโตรเลียมกับสังคมและเศรษฐกิจ / กิจกรรม 5.2 ผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งน้ำมันดิบ
ตารางเปรียบเทียบ สมบัติของแก๊ส NGV และแก๊สเชื้อเพลิงต่างๆ