วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : ไขมันและน้ำมัน
กิจกรรม 1.2 เปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัว ในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ (จุดประสงค์ สมมติฐาน)
กิจกรรม 1.2 เปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัว ในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ (จุดประสงค์ สมมติฐาน)
กิจกรรม 1.2 เปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัว ในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ (ปฏิบัติการทดลอง)
กิจกรรม 1.2 เปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัว ในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ (ผลการทดลอง คำถามท้ายการทดลอง)
สมการที่เกิดขึ้นจากการทดลองกิจกรรมที่ 1.2