วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : ไขมันและน้ำมัน
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น
การนำหลักการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น ไปใช้ในอุตสาหกรรม
กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย