วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : โปรตีน
บทบาทของโปรตีน
บทบาทของโปรตีน
กิจกรรม 6.4 การทดสอบโปรตีน (ปฏิบัติการทดลอง)
กิจกรรม 6.4 การทดสอบโปรตีน (ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง)