วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : โปรตีน
ประโยชน์ของโปรตีน การทดสอบโปรตีนในร่างกาย
ประโยชน์ของโปรตีน การทดสอบโปรตีนในร่างกาย
องค์ประกอบของโปรตีนและพันธะเพปไทด์
โปรตีนในร่างกาย
การแปลงสภาพของโปรตีน