วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : คาร์โบไฮเดรต
บทบาทและการแบ่งประเภท ของคาร์โบไฮเดรต
บทบาทและการแบ่งประเภท ของคาร์โบไฮเดรต
ความหมายและประเภท ของมอโนแซ็กคาไรด์
สูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้าง ของมอโนแซ๊กคาไรด์
ประเภทของอาหารที่พบมอโนแซ๊กคาไรด์