วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : คาร์โบไฮเดรต
กิจกรรม 1.5 การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (จุดประสงค์, สมมติฐาน)
กิจกรรม 1.5 การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (จุดประสงค์, สมมติฐาน)
กิจกรรม 1.5 การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (ปฏิบัติการทดลอง)
กิจกรรม 1.5 การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (ผลการทดลอง)
กิจกรรม 1.5 การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (ตารางบันทึกผลการทดลอง)