วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : คาร์โบไฮเดรต
กิจกรรม 1.6 การย่อยสลายแป้ง (จุดประสงค์)
กิจกรรม 1.6 การย่อยสลายแป้ง (จุดประสงค์)
กิจกรรม 1.6 การย่อยสลายแป้ง (ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง)
แป้ง เซลลูโลส และไกลโคเจน