วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล กรดนิวคลีอิก / แบบฝึกหัดท้ายหน่วย สารชีวโมเลกุล
พลังงานของสารชีวโมเลกุล และองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก
พลังงานของสารชีวโมเลกุล และองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก
คำถามท้ายหน่วย "สารชีวโมเลกุล"