ภาษาไทย ท32101
ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ การอ่านจับใจความสำคัญ
ความหมายการย่อความ
ความหมายการย่อความ
หลักการย่อความข้อ1-5
หลักการย่อความข้อ6-8
ตัวอย่างรูปแบบการขึ้นคำนำย่อความ