ภาษาไทย ท32101
ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ พิจารณาคุณค่าวรรณกรรม
การพินิจคุณวรรณกรรม
การพินิจคุณวรรณกรรม
การพินิจคุณค่าทางด้านภาษา เนื้อหา สังคม
การพินิจคุณค่าวรรณกรรมด้านเนื้อหา