ฟิสิกส์ ว40201
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริมาณทางฟิสิกส์ / หน่วยในระบบ SI
ปริมาณทางฟิสิกส์
ปริมาณทางฟิสิกส์
เวกเตอร์
การแตกแรง
ตรีโกณมิติ