ฟิสิกส์ ว40201
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบันทึกข้อมูล / การวิเคราะห์ข้อมูล
การเลือกใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูล และความแม่นยำในการวัด
การเลือกใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูล และความแม่นยำในการวัด
การแปลความหมายของข้อมูล
การทดลองเรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย
ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย