ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ ตำแหน่งและการกระจัด
ความหมายของการเคลื่อนที่
ความหมายของการเคลื่อนที่
ตำแหน่งของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แนวตรง
ความหมายของ ระยะทางและการกระจัด
โจทย์เรื่อง ระยะทางและการกระจัด