ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ อัตราเร็ว ความเร็ว
อัตราเร็ว อัตราเร็วเฉลี่ย
อัตราเร็ว อัตราเร็วเฉลี่ย
การทดลองเรื่อง การวัดอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (วิธีการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง)
สรุปผลการทดลอง การหาอัตราเร็วเฉลี่ย และ อัตราเร็ว ณ จุดใดจุดหนึ่ง จากแถบกระดาษ
โจทย์เรื่อง การหาอัตราเร็วเฉลี่ย (ข้อ 1, 2)