ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ อัตราเร็ว ความเร็ว
ความหมายของ อัตราเร็ว ความเร็วเฉลี่ย
ความหมายของ อัตราเร็ว ความเร็วเฉลี่ย
สูตรการหาความเร็วต่างๆ
การเขียนกราฟการเคลื่อนที่ การหาความเร็วเฉลี่ยจากกราฟ
โจทย์เรื่อง การหาอัตราเร็วเฉลี่ย และความเร็วเฉลี่ย (ข้อ 1-4)