ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ และ 3 มิติ
การหาความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน x,y
การหาความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน x,y
ความหมายของเวกเตอร์ ตัวอย่างเวกเตอร์ของความเร็ว การรวมเวกเตอร์
สมการการเคลื่อนที่ในระนาบ x,y / การหาความเร็ว-ความเร่งในระบบ x,y
กราฟการกระจัด ความเร็ว ความเร่งในแนวแกน x,y