ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ สรุปการเคลื่อนที่แนวตรง
สรุปการเคลื่อนที่แนวตรง (ตำแหน่งวัตถุ, ระยะทาง, การกระจัด)
สรุปการเคลื่อนที่แนวตรง (ตำแหน่งวัตถุ, ระยะทาง, การกระจัด)
สรุปการเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็ว, ความเร็ว, ความเร่ง)
สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่ พร้อมตัวอย่างโจทย์
โจทย์เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง