ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ ความเร่ง
ความหมายของความเร่ง ประเภทความเร่ง และการหาความเร่ง
ความหมายของความเร่ง ประเภทความเร่ง และการหาความเร่ง
สูตรการหาความเร่ง การบอกขนาด-ทิศทางของความเร็ว
โจทย์เรื่อง ความเร่งเฉลี่ย ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง
สูตรการหาความเร็วคงที่และไม่คงที่ และตัวอย่างโจทย์