ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ การเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
การทดลองเรื่อง การปล่อยถุงทรายในแนวดิ่ง (วิธีการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง)
การทดลองเรื่อง การปล่อยถุงทรายในแนวดิ่ง (เขียนกราฟจากผลการทดลอง การหาค่าความชัน)
สรุปการทดลองปล่อยถุงทรายในแนวดิ่ง ความชันของกราฟ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก