ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ ความเร็วสัมพัทธ์ และกรอบอ้างอิง
ความหมายของความเร็วสัมพัทธ์
ความหมายของความเร็วสัมพัทธ์
การคำนวณความเร็วสัมพัทธ์
การรวมเวกเตอร์ และการแตกเวกเตอร์
โจทย์เรื่อง การหาความเร็วของกระแสน้ำ