ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล
ทบทวนเรื่องแรงลัพธ์
ทบทวนเรื่องแรงลัพธ์
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 1
การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง เมื่อมวลมีค่าต่างๆ