ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล
ความสัมพันธ์ของ ขนาดความเร่งและแรงลัพธ์
ความสัมพันธ์ของ ขนาดความเร่งและแรงลัพธ์
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 2
โจทย์เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน