ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 1 (ทฤษฎี, การแทนค่าในสมการ)
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 1 (ทฤษฎี, การแทนค่าในสมการ)
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 1 (ทฤษฎี, การแทนค่าในสมการ)
แบบฝึกหัด การใช้กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน