ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3
กฏการดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
แรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุเนื่องจากค่า G
แบบฝึกหัด การใช้กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (กฏข้อที่ 3)