ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล
การเคลื่อนที่ของมวลบนพื้นราบลื่น ตัวอย่างโจทย์หาความเร็วของวัตถุ
การเคลื่อนที่ของมวลบนพื้นราบลื่น ตัวอย่างโจทย์หาความเร็วของวัตถุ
ตัวอย่างโจทย์ การหาความเร่งของวัตถุ
ตัวอย่างโจทย์ การหาความเร่งของวัตถุ และแรงตึงเชือก
ตัวอย่างโจทย์ การหาแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ และแรงตึงเชือก