ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ แรง มวล น้ำหนัก
ความหมายของมวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ความหมายของมวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงลัพธ์ การหาแรงลัพธ์จากเวกเตอร์ที่มีทิศเดียวกัน-คนละทิศ
โจทย์การหาแรง องค์ประกอบของแรงในแนวระดับและแนวดิ่ง
โจทย์เรื่อง การหาน้ำหนักของวัตถุ