ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ของวัตถุบนระนาบเอียง
ความหมายของแรงเสียดทาน ประเภทแรงเสียดทาน
ความหมายของแรงเสียดทาน ประเภทแรงเสียดทาน
ตัวอย่างของแรงเสียดทาน สมการที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทาน
ตัวอย่างโจทย์ การหาการกระจัด เมื่อมีแรงเสียดทาน
แรงกระทำต่อวัตถุบนพื้นเอียง และตัวอย่างโจทย์