ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ การนำกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้
ทบทวน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ทบทวน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์ใช้กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน และโจทย์การหาแรงที่กระทำต่อกัน-แรงลัพธ์
โจทย์ แรงที่กระทำต่อวัตถุ (มวลแต่ละก้อน, แบบรวมมวล) กรณีไม่มีแรงเสียดทาน
โจทย์ แรงที่กระทำต่อวัตถุ (มวลแต่ละก้อน, แบบรวมมวล) กรณีมีแรงเสียดทาน