ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ สรุปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ (การกระจัด, ความเร็วลัพธ์ของวัตถุ)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ (การกระจัด, ความเร็วลัพธ์ของวัตถุ)
โจทย์ข้อ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวระดับ (ยิงวัตถุในแนวระดับ แล้วตกมาต่ำกว่าระดับยิง)
โจทย์ข้อ 2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวระดับ (ยิงวัตถุในแนวระดับ แล้วตกมาต่ำกว่าระดับยิง)
โจทย์ข้อ 3 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวระดับ (ยิงวัตถุแนวระดับ แล้วตกมาต่ำกว่าระดับการยิง)