ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ สรุปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวดิ่ง (ยิงวัตถุขึ้น แล้วตกมาระดับเดียว-ระดับต่ำกว่ากับระดับยิง)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวดิ่ง (ยิงวัตถุขึ้น แล้วตกมาระดับเดียว-ระดับต่ำกว่ากับระดับยิง)
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวดิ่ง (ข้อ 1)
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แนวราบและแนวดิ่ง (ข้อ 2)
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แนวราบและแนวดิ่ง (ข้อ 3)