ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบวงกลม - แรงสู่ศูนย์กลาง ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม (วิธีการทดลอง)
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม (วิธีการทดลอง)
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ปฏิบัติการทดลอง)
สรุปการทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม (แรงสู่ศูนย์กลาง คาบ ความถี่ ความเร็วเชิงเส้น ความเร็วเชิงมุม)