ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง
การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง เช่น รถไฟเหาะตีลังกา จักรยานผาดโผน
การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง เช่น รถไฟเหาะตีลังกา จักรยานผาดโผน
การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง - แรงสู่ศูนย์กลางตามแนวรัศมี-แนวสัมผัส ความเร่งตามแนวสัมผัส
การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง - แรงตึงเส้นเชือก ณ จุดต่ำสุด จุดสูงสุด แนวระดับ
แรงตึงเชือก ความเร็ววิกฤต ตัวอย่างโจทย์การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง