ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง
ลักษณการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง
ลักษณการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง
โจทย์ การหาแรงตึงเชือก จากการแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่ง ณ ตำแหน่งต่างๆ
โจทย์ การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง (ความเร็ววิกฤต)