ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง
โจทย์ประยุกต์ การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โจทย์ประยุกต์ การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โจทย์ประยุกต์ การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง (แรงตึงเชือก)